19 Вересня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map
Напрями діяльності райдержадміністрації
              


ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ

     Стаття 17. Повноваження   в  галузі  соціально-економічного 
                розвитку

     Місцева державна адміністрація: 

     1) розробляє проекти програм соціально-економічного  розвитку 
і  подає  їх  на  затвердження  відповідній  раді,  забезпечує  їх
виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання;

     2) забезпечує ефективне використання  природних,  трудових  і 
фінансових ресурсів;

     3) складає  необхідні  для  управління  соціально-економічним 
розвитком     відповідної     території     баланси      трудових,
матеріально-фінансових  та  інших  ресурсів,  місцевих будівельних
матеріалів,  палива;  визначає  необхідний  рівень  обслуговування
населення  відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
проводить розрахунок коштів та визначає обсяг  послуг,  необхідних
для  забезпечення  передбаченого  законодавством рівня мінімальних
соціальних потреб;

     4) подає  раді  висновки  щодо  доцільності   розміщення   на 
відповідній   території   нових   підприємств  та  інших  об'єктів
незалежно від форм власності;

     5) вносить за погодженням з відповідними  органами  місцевого 
самоврядування  пропозиції  про  створення  спеціальних  (вільних)
економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

     6) розглядає  та  приймає  рішення  за  пропозиціями  органів 
місцевого   самоврядування   щодо   проектів   планів  та  заходів
підприємств,  установ,  організацій,  розташованих на  відповідній
території;

     7) розробляє     пропозиції    щодо    фінансово-економічного 
обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних
потреб  за  рахунок  державного  бюджету;  на  пропозиції  органів
місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється
для   місцевих   потреб   за  рахунок  коштів  бюджетів  місцевого
самоврядування та інших джерел фінансування;

     8)  розробляє  та  вносить  пропозиції  до проектів державних 
цільових  програм,  а  також  довгострокових прогнозів та проектів
індикативних   планів   розвитку   відповідних  галузей  народного
господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.
{  Пункт  8  статті  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

     Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів 

     Місцева державна адміністрація: 

     1)  складає  відповідно  до  визначених  у щорічному посланні 
Президента  України  до  Верховної  Ради  України  про внутрішнє і
зовнішнє  становище  України  пріоритетів  і подає на затвердження
ради  проект  відповідного  бюджету  та забезпечує його виконання;
звітує перед відповідною радою про його виконання;
{  Пункт  1  статті  18  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

     2) подає в установленому порядку до органів виконавчої  влади 
вищого   рівня   фінансові   показники  і  пропозиції  до  проекту
Державного  бюджету  України,  пропозиції   щодо   обсягу   коштів
Державного  бюджету  України  для їх розподілу між територіальними
громадами,  розмірів дотацій і субсидій,  дані  про  зміни  складу
об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових
ресурсів для врахування їх при визначенні  розмірів  субвенцій,  а
також  для  бюджетного  вирівнювання  виходячи  із  забезпеченості
мінімальних соціальних потреб;

     3) отримує  від  усіх  суб'єктів  підприємницької  діяльності 
незалежно   від  форм  власності  інформацію,  передбачену  актами
законодавства для складання і виконання бюджету;

     4) здійснює фінансування підприємств,  установ та організацій 
освіти,  культури,  науки,  охорони здоров'я,  фізичної культури і
спорту,  соціального захисту населення,  переданих у встановленому
законом  порядку  в  управління  місцевій  державній адміністрації
вищими  органами  державної  та  виконавчої  влади  або   органами
місцевого   самоврядування,   що  представляють  спільні  інтереси
територіальних громад,  а також заходів,  пов'язаних із  розвитком
житлово-комунального   господарства,   благоустроєм   та  шляховим
будівництвом,  охороною довкілля та  громадського  порядку,  інших
заходів, передбачених законодавством;

     5) у  спільних  інтересах  територіальних  громад об'єднує на 
договірній основі бюджетні кошти з коштами  підприємств,  установ,
організацій    та    населення    для   будівництва,   розширення,
реконструкції,  ремонту  та  утримання   виробничих   підприємств,
транспорту,   мереж   тепло-,  водо-,  газо-,  енергозабезпечення,
шляхів,  зв'язку,  служб  з  обслуговування  населення,   закладів
охорони   здоров'я,   торгівлі,   освіти,   культури,  соціального
забезпечення  житлово-комунальних  об'єктів,  в  тому   числі   їх
придбання  для задоволення потреб населення та фінансує здійснення
цих заходів;

     6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної 
діяльності;

     7)   визначає   і   встановлює   норми   споживання  у  сфері 
житлово-комунальних  послуг,  здійснює контроль за їх дотриманням.
{  Пункт  7  частини  першої статті 18 в редакції Закону N 2404-VI
( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

     Стаття 19. Повноваження   в   галузі   управління   майном, 
                приватизації, сприяння  розвитку  підприємництва
                та здійснення державної регуляторної політики

{  Назва  статті  19  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

     Місцева державна адміністрація: 

     1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що 
перебувають  у  державній  власності  та  передані  до  сфери   її
управління,  сприяє  створенню  на  цих об'єктах систем управління
якістю,  систем  екологічного  управління, інших систем управління
відповідно  до  національних  або  міжнародних стандартів, приймає
рішення  про  створення,  реорганізацію та ліквідацію підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також
здійснює  делеговані  відповідною радою функції управління майном,
що перебуває у спільній власності територіальних громад; { Пункт 1
статті  19  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 882-VI
( 882-17 ) від 15.01.2009 }

     2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності 
в разі передачі його в установленому порядку;

     3) вносить пропозиції власникам майна підприємств,  установ і 
організацій,  що  має  важливе значення для забезпечення державних
потреб, щодо його відчуження у власність держави;

     4) вносить  пропозиції  до  проектів   програм   приватизації 
державного майна, організовує їх виконання;

     5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку 
малого  бізнесу,  подає  допомогу  підприємцям,   які   займаються
розробкою  та  впровадженням  інноваційних проектів,  виробництвом
товарів народного  споживання,  будівельних  матеріалів,  наданням
побутових,  комунальних  та  інших  послуг населенню,  підготовкою
кадрів;

     6)  бере  участь у здійсненні державної регуляторної політики 
в  межах  та  у  спосіб,  встановлені  Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності"
1160-15  ).  {  Статтю 19 доповнено пунктом 6 згідно із Законом
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

     Стаття 20. Повноваження    в    галузі     містобудування, 
                житлово-комунального господарства,  побутового,
                торговельного обслуговування,   транспорту    і
                зв'язку

     Місцева державна адміністрація: 

     1) організовує     розробку    та    проведення    експертизи 
містобудівної  документації  населених   пунктів   відповідно   до
державних норм і стандартів;

     2) забезпечує     організацію     обслуговування    населення 
підприємствами,  установами та організаціями  житлово-комунального
господарства,  зв'язку,  телебачення,  радіомовлення,  торгівлі та
громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування
незалежно від форм власності;

     3) організовує  роботу  з  атестації  об'єктів,  сертифікації 
продукції,   робіт   і   послуг    підприємств    і    організацій
житлово-комунального   господарства,   побутового,   торговельного
обслуговування населення;

     4) організовує охорону,  реставрацію та використання пам'яток 
архітектури   і  містобудування,  палацово-паркових,  паркових  та
історико-культурних ландшафтів;

     5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах 
відповідної  адміністративно-територіальної одиниці та організовує
окреме  збирання  побутових  відходів,  інших  видів  відходів  як
вторинної  сировини.  {  Статтю  20  доповнено пунктом 5 згідно із
Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 21. Повноваження в  галузі  використання  та  охорони 
                земель, природних ресурсів і охорони довкілля

     Місцева державна адміністрація: 

     1) розробляє   та   забезпечує   виконання   затверджених   у 
встановленому законом порядку програм  раціонального  використання
земель,  лісів,  підвищення  родючості  грунтів,  що перебувають у
державній власності;

     2) розпоряджається землями державної власності відповідно  до 
закону;  (  Пункт  2  статті  21  в  редакції  Закону   N  1377-IV
( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

     3) розробляє,  подає  на  затвердження  відповідної  ради  та 
забезпечує  виконання  регіональних  екологічних  програм;  звітує
перед відповідною радою про їх виконання;  вносить до  відповідних
органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

     4) вживає   заходів   до   відшкодування   шкоди,  заподіяної 
порушенням  законодавства  про  охорону  довкілля  підприємствами,
установами, організаціями і громадянами;

     5) вносить    пропозиції    відповідним   органам   місцевого 
самоврядування   щодо   організації    територій    та    об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення;

     6) інформує  населення  про  екологічно  небезпечні аварії та 
ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його
поліпшення;

     7) організовує  роботу  по  ліквідації  наслідків екологічних 
аварій,  залучає до цих робіт підприємства,  установи, організації
незалежно від форм власності та громадян;

     8) вносить  пропозиції  в  установленому  законом порядку про 
зупинення діяльності підприємств,  установ,  організацій незалежно
від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону
довкілля та санітарних правил;

     9) розробляє  і  забезпечує  дотримання  правил  користування 
водозабірними  спорудами,  призначеними  для  задоволення  питних,
побутових та  інших  потреб  населення,  зони  санітарної  охорони
джерел   водопостачання;   обмежує   або   забороняє  використання
підприємствами питної води у промислових цілях;

     10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням 
їх  ресурсної  цінності  та  вимог  безпеки  для  здоров'я людей і
навколишнього   природного  середовища  та  розглядає  справи  про
адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд
інших   державних  органів  у  разі  порушення  законодавства  про
відходи.  {  Статтю  21  доповнено  пунктом  10  згідно із Законом
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 22. Повноваження  в  галузі  науки,  освіти,  охорони 
                здоров'я, культури,    фізкультури    і   спорту,
                материнства і дитинства, сім'ї та молоді

     Місцева державна адміністрація: 

     1) реалізовує  державну  політику  в  галузі  науки,  освіти, 
охорони здоров'я,  культури,  фізкультури і спорту,  материнства і
дитинства, сім'ї та молоді;

     2) сприяє розвитку науки і техніки,  реалізації  регіональних 
науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних
технологій,  підвищенню технічного  рівня  виробництва  та  якості
продукції,   вирішенню   науково-технічних   проблем,   що   мають
першочергове  значення   для   підвищення   її   ефективності   та
конкурентоспроможності;  забезпечує  охорону  прав  винахідників і
раціоналізаторів,  створення територіальних інноваційних центрів і
технопарків;

     3) виконує  програми  щодо  обов'язковості  повної  загальної 
середньої освіти,  здійснює загальне керівництво закладами  науки,
освіти,  охорони  здоров'я,  культури,  фізкультури  і спорту,  що
належать  до  сфери  її   управління,   їх   матеріально-фінансове
забезпечення;

     4) вживає  заходів  до  збереження  мережі  закладів  освіти, 
культури,  охорони здоров'я,  фізкультури і  спорту  та  розробляє
прогнози  її  розвитку,  враховує їх при розробці проектів програм
соціально-економічного розвитку;

     5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, 
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

     6) організовує  роботу  медичних закладів по поданню допомоги 
населенню,  надає  у  межах  повноважень  встановлені   пільги   і
допомогу,   пов'язані   з   охороною   материнства   і  дитинства,
поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

     7) забезпечує   виконання   законодавства   щодо   всебічного 
розвитку  та  функціонування  української мови як державної в усіх
сферах  суспільного  життя,  створення  умов   для   розвитку   та
використання мов інших національностей;

     8) бере  участь у вирішенні питань про визнання місцевості як 
курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення
їх режиму;

     9) сприяє   роботі   творчих  спілок,  національно-культурних 
товариств,  фондів,  асоціацій,  жіночих,  молодіжних,  дитячих та
інших громадських організацій.

     Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та 
                соціального захисту населення

     Місцева державна адміністрація: 

     1) реалізує   державну   політику   в   галузі    соціального 
забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян
-  пенсіонерів,  інвалідів,  одиноких непрацездатних, дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб із їх числа,
одиноких   матерів,   багатодітних   сімей,  інших  громадян,  які
внаслідок   недостатньої  матеріальної  забезпеченості  потребують
допомоги  та  соціальної  підтримки з боку держави. { Абзац перший
пункту  1 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }

     Сприяє розвитку  їх  соціального забезпечення,  правильному і 
своєчасному призначенню і виплаті державних  пенсій  та  допомоги,
поданню адресної соціальної допомоги та підтримки,  призначенню та
виплаті цільової грошової допомоги,  інших компенсаційних  заходів
соціального захисту;

     2) створює    мережу,   забезпечує   зміцнення   і   розвиток 
матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення,
підвищення рівня і якості обслуговування в них;

     3) розробляє   і  забезпечує  виконання  комплексних  програм 
поліпшення  обслуговування  соціально  незахищених   громадян   та
всебічний розвиток їх обслуговування;

     4) забезпечує  працевлаштування  інвалідів,  сприяє  здобуттю 
ними      освіти,      набуттю      необхідної       кваліфікації,
матеріально-побутовому     обслуговуванню,    санаторно-курортному
лікуванню  інвалідів,  ветеранів  війни  та   праці,   осіб,   які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи;  сприяє поданню
протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню  інвалідів
засобами  пересування  і  реабілітації;  встановлює піклування над
повнолітніми  дієздатними  особами,   які   за   станом   здоров'я
потребують догляду;

     5) забезпечує   в  установленому  порядку  надання  населенню 
субсидій на житлово-комунальні послуги;

     6) сприяє громадським,  релігійнім організаціям,  благодійним 
фондам,   окремим   громадянам   у   поданні   допомоги  соціально
незахищеним громадянам;

     7)  здійснює  згідно  із  законодавством  заходи  соціального 
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі
або  позбавлення  волі  на  певний  строк;  (  Статтю 23 доповнено
пунктом 7 згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )

     8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію 
спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку,  осіб, які
потребують   медичної  допомоги  у  зв'язку  із  захворюванням  на
туберкульоз,  та інвалідів першої і  другої  груп,  які  відбували
покарання  у  виді  обмеження  волі або позбавлення волі на певний
строк; { Статтю 23 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 }

     9)  вирішує  питання  щодо  встановлення  опіки і піклування, 
створення передбачених законодавством умов  для  виховання  та/або
влаштування  дітей,  які  внаслідок  смерті  батьків,  позбавлення
батьків батьківських прав,  хвороби  батьків  чи  з  інших  причин
залишилися без батьківського піклування,  щодо захисту особистих і
майнових прав та інтересів дітей,  а також  вживає  інших  заходів
щодо  соціального  захисту  дітей,  віднесених  до  її компетенції
законом.  {  Частину першу статті 23 доповнено пунктом 9 згідно із
Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }

     Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці 
                та заробітної плати

     Місцева державна адміністрація: 

     1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці,  в 
тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

     2) розробляє  та  організовує  виконання   перспективних   та 
поточних   територіальних   програм   зайнятості  та  заходи  щодо
соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

     3)  забезпечує  проведення  згідно  з  законом громадських та 
тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
{  Пункт  3  статті  24  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     4) забезпечує   соціальний   захист  працюючих,  зайнятих  на 
роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах,  в  установах
та  організаціях усіх форм власності,  якісне проведення атестації
робочих місць;

     5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні 
територіальних   тарифних  угод,  вирішенні  колективних  трудових
спорів (конфліктів);

     6)   бере   участь   у   залученні   виробничих   потужностей 
підприємств  установ виконання покарань для соціально-економічного
розвитку   регіонів   та   здобуття   засудженими   професій,   що
користуються попитом на ринку праці.
{  Статтю  24  доповнено  пунктом  6  згідно  із Законом N 1725-VI 
( 1725-17 ) від 17.11.2009 }

     7)  розробляє  та  здійснює  заходи щодо реалізації державної 
політики сприяння зайнятості населення на рівні регіону;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом  7  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     8)  вивчає  процеси,  що відбуваються на ринку праці, у сфері 
зайнятості   населення  та  професійного  навчання,  проводить  їх
оцінку,   прогнозування   попиту  та  пропонування  робочої  сили,
інформування  населення та органів виконавчої влади про стан ринку
праці;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом  8  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом  9  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     10)  здійснює  заходи  щодо  своєчасного запобігання масовому 
безробіттю;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 10  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     11)  визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування 
праці  за  рахунок  створення робочих місць у пріоритетних галузях
економіки,  розвитку  малого  бізнесу, підприємницької діяльності,
селянських (фермерських) господарств тощо;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 11  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     12)    розробляє    та    здійснює   заходи   щодо   сприяння 
працевлаштуванню   вивільнених  працівників,  зокрема  професійної
орієнтації та професійного навчання;
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 12  згідно  із Законом N 5067-VI 
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення. 
{  Статтю  24  доповнено  пунктом 13  згідно  із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

     Стаття 25. Повноваження в  галузі  забезпечення  законності, 
                правопорядку, прав і свобод громадян

     Місцева державна адміністрація: 

     1) забезпечує   виконання  Конституції  та  законів  України, 
рішень Конституційного Суду  України,  актів  Президента  України,
Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
2) забезпечує  здійснення  заходів  щодо  охорони громадської 
безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

     3) забезпечує розгляд  звернень  громадян  та  їх  об'єднань, 
контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування,  на
підприємствах,  в  організаціях  і  установах,   розташованих   на
відповідній території;

     4) здійснює  заходи щодо організації правового інформування і 
виховання населення;

     4-1)   забезпечує   надання  безоплатної  первинної  правової 
допомоги;
{  Статтю  25  доповнено  пунктом  4-1 згідно із Законом N 5477-VI 
( 5477-17 ) від 06.11.2012 }

     5) розглядає питання і вносить  пропозиції  про  нагородження 
державними нагородами України;
{  Пункт  5  статті  25  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001 }

     6) забезпечує  виконання   актів   законодавства   з   питань 
громадянства,  пов'язаних  з  перебуванням  іноземців  та осіб без
громадянства,  сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил
паспортної системи;

     7) проводить роботу,  пов'язану з розробленням та здійсненням 
заходів щодо розміщення,  працевлаштування, соціально-побутового і
медичного  обслуговування  осіб,  яких визнано в Україні біженцями
або   особами,   які   потребують  додаткового  захисту,  а  також
депортованих  осіб,  які  добровільно  повертаються  в  регіони їх
колишнього проживання;
{  Пункт  7  статті  25  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 }

     8) забезпечує  виконання  законодавства   щодо   національних 
меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і
віросповідання;

     9) оголошує  у  разі  стихійного  лиха,  аварій,   катастроф, 
епідемій,   епізоотій,   пожеж,   інших  надзвичайних  подій  зони
надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи,
пов'язані  з підтриманням у них громадського порядку,  врятуванням
життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних
цінностей;

     10)  сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем 
їх дислокації,  під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та
під час ліквідації надзвичайних ситуацій,  зокрема  у  поданні  їм
необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
(  Статтю  25  доповнено  пунктом  10 згідно із Законом N 2470-III 
( 2470-14 ) від 29.05.2001 )

     11)  погоджує  проект плану проведення потенційно небезпечних 
заходів  в  умовах  присутності  цивільного  населення  за  участю
особового  складу Збройних Сил України, інших військових формувань
та  правоохоронних  органів з використанням озброєння і військової
техніки;  взаємодіє  з  органами  військового  управління  під час
планування  та  проведення  таких  заходів  з  метою запобігання і
недопущення  надзвичайних  ситуацій  та  ліквідації  їх наслідків;
(  Статтю  25  доповнено  пунктом  11  згідно із Законом N 1419-IV
( 1419-15 ) від 03.02.2004 )

     12)  забезпечує  своєчасне інформування населення про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення
потенційно  небезпечних  заходів  в  умовах присутності цивільного
населення  за  участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням
озброєння  і  військової техніки; ( Статтю 25 доповнено пунктом 12
згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )

     13)  розглядає  проектну документацію на будівництво захисних 
споруд  цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  та  розділ щодо
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у складі містобудівної документації;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 13 згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     14)  перевіряє  наявність  і утримання в готовності локальних 
систем  раннього  виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які
підлягають  обладнанню  системами  раннього виявлення надзвичайних
ситуацій;  наявність  і  готовність до використання у надзвичайних
ситуаціях   засобів   колективного   та   індивідуального  захисту
населення,  майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення
обліку;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 14 згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     15)  перевіряє  підготовку  населення  до  дій у надзвичайних 
ситуаціях;
{ Статтю 25 доповнено новим пунктом 15 згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     16) бере  участь  у  вирішенні  питань  проведення  виборів і 
референдумів та адміністративно-територіального  устрою  у  межах,
визначених законодавством;

     17) розглядає   справи  про  адміністративні  правопорушення, 
віднесені  до  її  відання, утворює адміністративні та спостережні
комісії,   координує  їх  діяльність;  (  Підпункт  статті  25  із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1213-IV ( 1213-15 ) від
02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

     18)  здійснює  управління  архівною  справою та діловодством; 
(  Пункт  статті  25  із  змінами,  внесениим  згідно  із  Законом
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )
 

     {  Пункт  статті  25  втратив  чинність  у  зв'язку з втратою 
чинності  Закону  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
 

     20)  забезпечує  здійснення заходів щодо соціальної адаптації 
осіб,   які   відбували   покарання  у  виді  обмеження  волі  або
позбавлення  волі  на  певний строк; ( Статтю 25 доповнено пунктом
згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )

     21)  забезпечує  здійснення  заходів щодо осіб, які відбували 
покарання  у  виді  обмеження  волі або позбавлення волі на певний
строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз;  (  Статтю  25  доповнено  пунктом  згідно із Законом
N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )

     22)  забезпечує  здійснення  заходів  щодо ведення Державного 
реєстру  виборців  відповідно  до  закону.  {  Статтю 25 доповнено
пунктом згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 } 
Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті